top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu FIRMA Pyszny Obiad Marcin Gattner, 40-615 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 73 –  informuje , że :

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA Pyszny Obiad Marcin Gattner.

 2. Przedstawicielem Administratora jest Marcin Gattner, pysznyobiad.katowice@gmail.com, 40-615, Katowice, ul. gen. Zygmunta   Waltera Jankego 73.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b i c RODO  – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy (przesłanie oferty restauracji, korespondencja i ustalenia prowadzone w celu zawarcia umowy na realizację usług restauracyjnych, cateringowych),

  • realizacji zamówień na artykuły spożywcze i towary oraz usługi niezbędne do prowadzenia działalności restauracyjnej,

  • obsługi zgłaszanych spraw,

  • wystawienia faktury / rachunku,

  • windykacji należności.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi realizację umowy.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na potrzeby FIRMY Pyszny Obiad Marcin Gattner usługi:  prawne, pocztowe, przewozowe a także Urzędy Państwowe, jeśli wynika to z obowiązujących ustaw.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.

 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnień publiczno-prawnych tj. 6 lat.

 8. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

bottom of page